Tula Para sa Buwan ng Wika

Ako'y Isang Pilipino

Ako’y isang Pilipino
Ako'y may pananampalataya sa makapangyarihang Diyos
na sa akin ay lumikha bilang Pilipinong maayos.

I'm a Filipino 
I believe in the Almighty God Who created me 
as a Filipino who is disciplined.

Minana ko ang mga handog ng aking mga ninuno ---
Kasipagan, katalinuhan, kabutihan at pakikipagkapwa-tao.

I inherited the gifts of my forebears ---
Industry, wisdom, goodwill and love for my fellowmen.

Ako'y isang Pilipino
Saan man ako mapadpad, ako'y uunlad at lalago.

I am a Filipino 
Wherever I go, I will grow and flourish.

Sa aking bibig at puso'y taglay ko 
ang mga pangungusap ng mga ninunong dakila at makatao.

My mouth speaks the sentences 
of great and kind ancestors.

Ako man ay sanay sa wikang banyaga
Hindi ko pa rin ipagpapalit ang lenggwaheng sa akin ay ipinamana.

I may be well-versed in foreign tongues
but I will never exchange the legacy I received.

Saan man ako makarating ako'y Pilipino pa rin.
Pangako sa Inang Bayan ay unti-unti kong tutuparin.

Wherever I go, I will still be a Filipino.
I will fulfill my promises to my Mother Land.

Anumang pagsubok, hindi ako pasisiil. 
Dugong Pilipino ang dumadaloy sa diwa kong hindi masusupil.

Though trials come my way, I will not give in.
Filipino blood throbs in my consciousness and I will not give up.

Si Gat Jose Rizal na matatas sa iba't ibang wika
ay hindi ikinahiya o tumalikod sa sariling dila!

Jose Rizal, our hero, who spoke many languages
was proud of his country's native tongue!

Siya'y ating maaalalang nagsabi nang may kasamang 
pagbabanta na inulit ng isang lumang kanta:

We remember him saying, with a bit of a warning
cautionary words that an old song repeated:

Ang hindi raw magmahal sa sariling wika 
ay higit pa ang amoy sa mabahong isda!

Anyone who does not love his own language
smells worse than a rotten fish!

Ako ay isang Pilipino --- hindi bilasa, kundi sariwa!
Ako ay isang Pilipino --- sa isip, mabuting gawa, at salita!

I am a Filipino --- not rotten, but fresh!
I am a Filipino --- in my thoughts, good works, and speech!

(c) Ruth Solitario, August 2020
www.everythinghappyhome.com - homemaking blog
www.courtofreverie.wordpress.com - poems in English

3 thoughts on “Tula Para sa Buwan ng Wika

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s