tunay na pag-ibig

Fish in early Christian (Coptic) art Limestone, Egypt, 5th century B. C.) Musée du Louvre, Paris © cliché Chuzeville/RMN

Nakakatakot isipin na ako sa aking kahungkagan ay magsusulat tungkol sa pag-ibig. Hiling ko ang kabutihang loob ng Panginoon!

Marahil masasabi natin na mas madalas na magkakamali muna tayo sa ating pakahulugan sa pag-ibig bago natin mapagtanto kung ano ito. Ano nga ba ang pag-ibig?

Kung pagbabasehan ang karamihan ng mga nasusulat at sinasabi na naglipana sa tabi-tabi, at kung susumahin ang tinutumbok ng lahat ng mga tulang isinulat ng mga nagbabalatkayong mangingibig, malamang matitisod tayo at mahuhulog sa isang patibong — ang pagsangayon sa isang kultura na bulag sa tunay na kahulugan nito.

Narinig ko na ang advice na: “Listen to your heart.” Marahil naisagawa mo na rin ang mungkahing iyon sa iyong pagpili kung sino ang mamahalin, kung kanino sasama, kung ibebreak mo ang iyong bf/gf o kung magsestep up na kayo sa inyong pisikal na relasyon. Ang tanong ko ngayon, matapos mong pakinggan ang marubdob at mapusok mong puso, ano ang nangyari? Hindi nga ba’t mas madalas sa hindi ay ipinagkanulo ka ng iyong sariling puso at ng puso ng iba?

Nakakalungkot isipin na ang puso natin ay mas madalas nating kaaway higit sa kaibigan. Marami itong nalalaman na hindi sinasang-ayunan ng rason. Ito ay mapanlinlang, at walang ibang ginawa kundi hanapin ang ikatutupad ng kaniyang mga pagnanasa. Kung ang dating red light ay nagiging green dahil ito ay sinabi ng iyong puso, mag-ingat!

Kadalasan, ang taong nakikinig sa kaniyang puso ay napagbibigyan sa mga kahilingan ng kaniyang pandamdam. Binubusog ng puso ang sisidlan ng mga emosyon na karaniwan nang iniuugnay sa pagmamahal — pagiging makasarili, matinding selos, pagiging possessive, pagkasangkapan sa ibang tao, pagiging obsessed… samakatwid, ang pagnanais na sambahin ang taong nagmamahal at ang taong minamahal. Hindi kadalasan naririnig ang bulong ng kahinahunan sa tuwing sumisigaw ang bawat tibok ng pusong marupok, at mas madaling sumang-ayon sa puso kaysa salungatin ito.

Hindi ko nilikha ang aking sarili kaya’t hindi ko mapagtitino ang aking puso, anuman ang gawin ko. Tulad ng isang imbensyon, hindi ako ang imbentor nito at gawin ko man ang sa tingin kong mabuti, hindi ko ito lubusang maiintindihan. Ngunit maari akong sumangguni, hindi sa nagdudulot sa akin ng problema, kundi sa lumikha nito na nakakaalam sa bawat kasuluk-sulukan nito. Lubos kong naintindihan ang aking puso nang makilala ko Siya at naintindihan ko kung sino Siya sa aking buhay.

Hindi marahil mas mahalaga na maintindihan ko kung paano umiwas sa mga pasakit na dulot ng masyadong pagtitiwala sa aking puso, ngunit mas mabuti para sa akin na maintindihan ko muna ang Diyos ng pag-ibig na Siya na ring magtuturo sa akin ng mga dapat kong malaman at siyang gagabay sa akin tungo sa isang nakakatuwang paglalakbay mula, patungo at paalis sa aking puso patungo sa Kaniyang kalooban sa aking buhay.

Sa Juan 3:16, makikita natin kung ano ang kahulugan ng tunay na pag-ibig. Buklatin mo sandali ang iyong Bibliya upang mapag-aralan natin. 🙂

Ang tunay na pag-ibig ay mapagbigay. Ito’y handang magsakripisyo, tulad ng ginawa ng Diyos Ama sa paghahandog ng Kaniyang bugtong na Anak upang tayo’y mailihis sa landas ng kasalanan na walang ibang katapusan kundi ang kamatayan. Ito’y handang mag-alay ng kaniyang tinatanging tinatangkilik para sa kaniyang minamahal, tulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesu-Kristo na nag-alay ng kaniyang pagtalima sa Kaniyang Ama, hirap man ang dinanas Niya. Taliwas sa iniisip ng iba, ang tunay na pag-ibig ay patuloy na magbibigay, at sisikaping maipaabot ang kaniyang pag-ibig sa minamahal, at hindi motibasyon kailanman ang anumang kapalit.

Ang tunay na pag-ibig ay patuloy na magpapatotoo. Kaya nga matapos ialay ni Hesus ang Kaniyang buhay, Siya’y nabuhay muli upang patunayan na ang bawat pangako Niya bilang mangingibig ng ating kaluluwa ay kaniyang tutuparin! At magpahanggang ngayon, hindi ba’t tayo’y katunayan na si Kristo ay buhay at Siya’y patuloy sa kaniyang pagsuyo sa atin habang nanalangin para sa ating ikabubuti sa dulang ng Diyos Ama bilang ating punong pari at kinatawan? Ang tunay na pag-ibig ay walang katapusan, at ito’y palagiang magbubunga ng mga magagandang bunga na gugustuhin ng lahat, malaman lamang nila na mayroong totoong pag-ibig, at maintindihan lang nila kung paano makakamit iyon.

Ang tunay na pag-ibig ay natututunan sa pamamagitan ng pagtuturo ng Banal na Espiritu sa atin kung sino si Hesus. Sa pamamagitan ng Kaniyang Salita, nalalaman natin sa gabay ng Espiritu kung paano magmahal si Kristo at kung paanong sa araw-araw ay hinihingi Niya sa atin ang pagsunod, pagkat ang tunay na pag-ibig ay masunurin din. Hindi ito suwail sa kabutihan, at galit ito sa kalikuan. Ang tunay na pag-ibig ay matiisin, at handang lumakad sa daang makipot patungo sa buhay. Hindi ito mahihiyang maiba sa karaniwang kaisipan at mamuhay ayon sa katuruan ni Kristo. Handa ang tunay na pag-ibig na magsabi ng “HINDI” kahit ang karamihan ay gagawin ang hindi nararapat sa “ngalan ng pag-ibig.”

Kapag tayo’y nagmamahal, at kung tunay ito, tayo’y napapabilang mga sumasamba sa Diyos ng pagibig, at sa Kaniya lamang. Samakatwid, ang isang taong hindi tunay na nagpasakop sa Diyos ng pag-ibig ay hindi marunong magmahal nang tunay, dahil hindi niya nakikita ang tunay na kahulugan ng pagtalima, sakripisyo, kapatawaran, at buhay na walang hanggan na nasa isipan ni Hesus sa mga sandaling Siya ay ipinapako sa Krus sa ngalan ng pag-ibig ng Diyos Ama.

Grabe, ano?

After having said the above, hindi ko masasabing lubusan ko nang naisaysay ang kagandahan ng pag-ibig ng Diyos, at kailanma’y hindi na ako magkakamali sa pag-intindi nito, ngunit ito ang alam ko — na anuman ang mga katanungan na bumabagabag sa aking puso’t isipan sa ngayon — Jesus is saving the best explanation for last sa Kaniyang pagbabalik.

God bless, Kaibigan.

One thought on “tunay na pag-ibig

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s