Katha ni David upang Awitin ng Punong Mang-aawit*

Awit 19

Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan!

Ang ginawa ng Kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan!

Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang,

patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman.

Wala silang tinig o salitang ginagamit,

wala rin silang tunog na ating naririnig;

ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig,

balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig.

Gumawa ang Diyos sa langit ng tahanan para sa araw,

tuwing umaga’y lumalabas ito na parang masayang kasintahan,

tulad ng masiglang manlalaro na handang-handa sa takbuhan.

Sa silangan sumisikat, lumulubog sa kanluran,

walang nakapagtatago sa init nitong taglay.

Ang batas ni Yahweh, walang labis walang kulang,

ito’y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan.

Ang mga tuntunin ni Yahweh’y mapagkakatiwalaan,

nagbibigay ng talino sa payak na kaisipan.

Ang mga utos ni Yahweh ay makatuwiran,

ito’y nagpapasaya ng puso at kalooban.

Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama,

nagbibigay sa isipan ng hustong pang-unawa.

Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay,

magpapatuloy ito magpakailanman;

ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan,

patas at walang kinikilingan.

Mas kanaisnais pa ito kaysa gintong lantay,

mas matamis pa kaysa pulot ng pukyutan.

Ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod,

may malaking gantimpala kapag aking sinusunod.

Walang taong pumupuna sa sarili niyang kamalian,

iligtas mo ako, Yahweh, sa lihim na kasalanan.

Ilayo mo ang iyong lingkod sa mapangahas na kasalanan,

huwag mong itulot na maghari sa akin ang kasamaan.

Sa gayo’y mamumuhay akong walang kapintasan,

at walang bahid ng masama ang aking mga kamay.

Nawa’y ang mga salita ko at kaisipan,

kaluguran mo, Yahwweh, manunubos ko at kanlungan.

Hango sa Magandang Balita Biblia (MBB), Philippine Bible Society

(Generic Bible Edition na ibinigay ni Pastor Art Antonio noong June 13, 2009 sa amin.)

“It is uncertain when this highly finished and beautiful ode was composed; though some think it was written by David in the wilderness when persecuted by Saul.” – Biblos.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s