Limbo

paano aawitin ang isang awit na wala pang titik?

Lubhang napakahirap arukin ang bagay na hindi pa natutukoy. Mahirap sukatin ang lalim ng ilog na hindi pa nalalangoy. Mahirap tapusin ang isang yugtong hindi pa nahuhudyatan. Mahirap, lubhang mahirap ang magdunung-dunungan.

ruthie mostrales
122009

4 thoughts on “Limbo

    • Ako po ay natutuwa sa inyong pagdaan. Salamat po. 🙂

      Dalangin ko rin pong ang tunay na diwa ng kapaskuhan ay sumainyo at sa inyong mga mahal sa buhay.:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s