Pangako ng Diyos ang aking lakas

“Nasa tama kayang hugis ang pananampalataya ko sa Panginoon?” tanong ko ito sa aking sarili.  Marahil sa tingin ng iba, ayos naman ako.  Pero hindi mas mahalaga ang sinasabi o sasabihin ng iba. Nakatingin ang Panginoon sa kasulok-sulukan ng puso ng tao.  Wala tayong maitatago sa Kaniya.

Hiling ko sa Panginoon na maging matiyaga sa akin, sapagkat nitong mga nakaraang araw, isang matinding pagsubok ang dumating upang ako ay guluhin.  Pangako ng Diyos ang pinanghahawakan ko ngayon — saan pa nga ba ako dudulog kundi sa Kanya?

Dumadaan ang mga araw, dumarami ang mga hamon sa aking buhay… sana makayanan ko.

So help me God.  🙂 

 

3 thoughts on “Pangako ng Diyos ang aking lakas

  1. Ang Diyos ay isang mabuting diyos.

    Lahat ng ating kahilingan ay pagbibigyan Niya kung may pagsisisi sa loob ng ating mga puso.

  2. nitong mga nakaraang araw ay naging makasarili ako at iniisip ko palagi na makuha kung ano ang gusto ko kahit malinaw na hindi ito makabubuti sa buhay ko at sa aking pananampalataya. tama ka, naihingi ko na ito ng tawad sa Panginoon, at lubos akong natutuwa ngayon na tanggapin ang kaniyang kapatawaran. 🙂

    salamat po sa inyong pagdaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s