Ang Daang Pauwi

Ang Daang Pauwi

Ang daang pauwi ay tatahakin ng lahat, kahit makailang beses mang ito’y talikdan. Dito matutunton ang mga lumang yapak; dito madirinig ang mga pamilyar na halakhak. At sa daang pauwi, maraming makakasalubong: mga batang sumusulong, at mga matandang umuurong. Ang lahat daw ng tao ay may pinanggalingan, at gaya ng mga ibon, tayo’y may pinugarang kahit walang hagdanan ay aakyatin, kahit walang pintuan ay papasukin, kahit walang dingding ay doon mananahan —ang daang pauwi, iyon ang hangganan.

ruth mostrales, november 19, 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s