Ang Tagahanga

Ako ay nasa iyo, at ikaw ay nasa sa akin.  Nasumpungan ko ang aking sariling dinidibdib ang kariktan na ipinagkatiwala ng kalangitan sa iyo nang ikaw ay isinilang.  Subalit, ito’y magpakailanpamang iyong-iyo, samakatuwid, hindi na maaari pang ariin, bilhin, o ireserba sa pangalawang nagnanais magmay-ari.

Ipinagtapat ko ang aking paninibugho sa panulat at papel.  Ipinagkanulo nila ako nang walang anu-ano’y isang nag-aapoy na init ang bumitbit sa aking pagtatapat upang makasalamuha ang alapaap, samantalang ikaw naman ay naabisuhan ng aking mga bituing panandaliang nagningning bago tuluyang maging abo. 

Mayroon pa kayang espasyo, isang piraso ng alapaap na hindi pa nalalamuyot ng iyong panulat?  Kung mayroon, nais ko sanang guhitan iyon ng mga bituin na hindi lalamunin ng iyong ningning.  Marahil kung mayroon, mabilis na iikli ang pagitan natin, at ang iyong nagniningning na bituin ay maaari ko nang tabihan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s